Selecteer een pagina

Gedragscode Leasing Nederland

Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

Het Bestuur van Leasing Nederland heeft kennis genomen van de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering (GKF), zoals gepresenteerd door de NVB in maart 2018. De NVL ziet in de GKF een goede gedragslijn voor een professionele financiële partij die zorgvuldig handelt en het klantbelang voorop stelt.

De GKF voorziet in de mogelijkheid dat ‘andere financiers’ dan banken de GKF van toepassing verklaren op hun organisatie. Het Bestuur kan gezien de statuten van de vereniging de GKF formeel niet van toepassing kan verklaren op de Leden van Leasing Nederland.

Het Bestuur beveelt de Leden van Leasing Nederland aan om de GKF toe te passen en bij de uitvoering van leasecontracten zoveel mogelijk te handelen in de geest en de doelstellingen van de GKF.

Gedragscode Leasing Nederland (voor alle overige situaties)

De vereniging heeft een standaard vastgesteld voor goed gedrag bij de verkoop van lease-producten en daarmee samenhangende dienstverlening:

 1. Ieder lid zal de integriteit van haar organisatie en medewerkers bewaken en een dergelijke houding bevorderen bij andere aanbieders in de markt.
 2. Ieder lid zal slechts die zaken doen, die een positief effect hebben op de branche en/of haar individuele leden.
 3. Ieder lid zal een mate van deskundigheid en zorgvuldigheid nastreven, die van een professionele aanbieder van lease-producten en daarmee samenhangende dienstverlening mag worden verwacht. In het bijzonder geldt deze deskundigheid en zorgvuldigheid bij de beoordeling van de kredietwaardigheid van de lessee.
 4. Ieder lid zal met betrekking tot af te sluiten lease-overeenkomsten geen verkeerde voorstelling van zaken doen. De lease-overeenkomst omvat alle voorwaarden en condities van hetgeen tussen lessor en lessee is overeengekomen en bevat geen bepalingen die andere dan de tussen partijen bedoelde rechtsgevolgen inhouden.
 5. Ieder lid zal vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van aan hem verstrekte informatie en de noodzakelijke commerciële zorgvuldigheid betrachten, die bij het sluiten van lease-overeenkomsten van een vooraanstaand lid van de vereniging mag worden verwacht.
 6. Ieder lid zal onmiddellijk alle vragen en/of klachten van een lessee, die betrekking hebben op de voorwaarden van de lease-overeenkomst of die naar voren komen gedurende de looptijd van de overeenkomst, beantwoorden resp. behandelen.
 7. Het bestuur van de vereniging zal klachten die haar bereiken onder de aandacht van het betreffende lid brengen, maar niet optreden als arbiter in geschillen die ontstaan tussen leden onderling, leden en lessees of leden en derden.
 8. Ieder lid zal verzoeken en/of instructies van overheidswege, die via de vereniging worden aangereikt, opvolgen.
 9. Ieder lid zal elke redelijke aanwijzing vanwege de vereniging opvolgen. Een dergelijke aanwijzing is een gevolg van een besluit van de algemene ledenvergadering, genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De algemene ledenvergadering kan geen geldige besluiten nemen, indien niet tenminste twee/derde van de leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
 10. Ieder lid zal, afgezien van normaal te achten concurrentie, een belangen-conflict of mogelijk belangen-conflict tussen partijen bij de lease-overeenkomst, melden aan het bestuur van de vereniging.
 11. Ieder lid zal de noodzakelijke stappen ondernemen om deze gedragsregels onder de aandacht van al haar medewerkers te brengen en er op toezien dat deze medewerkers zich daar naar gedragen.
 12. Ieder lid zal de vereniging informeren over aangelegenheden waarvan zij kennis draagt en die van algemeen belang zijn voor de branche.
 13. Wanneer een lid bij herhaling één of meerdere van de hier genoemde gedragsregels schendt, is het bestuur van de vereniging bevoegd om aan de algemene ledenvergadering, het betreffende lid voor schorsing of royering voor te dragen.

Wist je dat

Je via de onderstaande link de leden van het bestuur van Leasing Nederland kunt bekijken?

Lees meer over het bestuur

Share This