Selecteer een pagina

Financial lease

Wat is financial lease?

Een Financial Lease is een leasecontract waarbij de lessor zich beperkt tot de financiering van het object. Doorgaans zal de volledige aanschafwaarde van het object gefinancierd worden, daarbij spreekt men dus van 100% financiering. Bij Financial Lease financiert de lessor het object en betaalt de lessee al hetgeen de lessor in het object heeft geïnvesteerd gedurende de contractsperiode aan de lessor terug.

Wie is eigenaar bij een financial lease?

De eigendom van het object is in principe in handen van de lessor. Na afloop van de leaseperiode, nadat alle leasetermijnen zijn betaald, gaat het eigendom van het object automatisch op de lessee over. Het is ook mogelijk dat het eigendom niet automatisch overgaat. In dat geval kan de lessee het object kopen en in eigendom verkrijgen voor een symbolisch bedrag of een bedrag dat ver onder de waarde van het object ligt.

Een variant is dat de eigendom van het object in handen is van de lessee, en dat de lessor een financiering verstrekt op basis van een pandrecht op het object. Deze variant lijkt sterk op een banklening, met dat verschil dat de lessor doorgaans bereid zal zijn 100% van de waarde van het object te financieren, waar een bank doorgaans een lager financieringspercentage zal hanteren.

Bij Financial Lease is de looptijd van het leasecontract maximaal gelijk aan de economische levensduur van het object.

Waarin verschilt een financial lease van een banklening?

De leasemaatschappij zal voor bepaalde objecten, waar zij in casu goed zicht heeft op het waardeverloop, bereid zijn een langere looptijd (terugbetalingstermijn) te accepteren dan een bank normaal gesproken zou doen. Dat betekent voor de lessee dat de maandelijkse lasten voor terugbetaling lager zullen zijn, omdat het investeringsbedrag over een groter aantal maanden gespreid is.

Ook is het mogelijk dat de leasemaatschappij de terugbetaling zo structureert dat er op het einde van de leaseperiode sprake is van een verhoogde slottermijn. Bij de bepaling van de hoogte van de slottermijn zal de leasemaatschappij letten op de verwachte waarde op de tweedehandsmarkt. Zo’n slottermijn is voordelig voor de lessee omdat de maandelijkse lasten gedurende het hele leasecontract eveneens een stukje lager zullen uitvallen.

Hoe kan dan de lessee de slottermijn voldoen? Er zijn twee mogelijkheden:

  1. de lessee kiest ervoor om het object verder te gebruiken, in dat geval zal de veelal slottermijn op zijn beurt omgeslagen worden over meerdere maanden
  2. de lessee kiest ervoor – in overleg met de lessor – om het object te gelde te maken, en de slottermijn te voldoen uit de opbrengst van het object

De lessee zal voor dit laatste kiezen als hij vrijwel zeker weet dat hij een goede prijs kan ontvangen voor het object, in ieder geval méér dan de slottermijn. De lessee zal winst maken op deze verkoop, en deze winst zelf incasseren.

Wie draagt het economisch risico?

Het is de lessee die bij Financial Lease het economisch risico draagt. Hij heeft dus de voordelen van eventuele waardevermeerdering of de nadelen van eventuele waardevermindering. De lessor loopt daarentegen helemaal geen economisch risico, want de gehele investering wordt aan hem terugbetaald en hij heeft na afloop het object niet meer in bezit.
Het feit dat de lessee het economisch risico draagt leidt ertoe dat boekhoudkundig het object door de klant in zijn balans wordt geactiveerd en hij hierop afschrijft.

Waarom Financial Lease?

Financial Lease is een leasevorm waarbij de nadruk op de financiering van het object ligt. In die zin is deze vorm van lease dan ook een alternatief voor een bancaire financiering.
De redenen voor een lessee om voor lease te kiezen zijn:

  • 100% financiering, zodat de liquide middelen volledig als werkkapitaal voor de onderneming gebruikt kunnen worden.
  • Alleen het object dient tot zekerheid, zodat andere activa kunnen worden gebruikt als zekerheid voor andere (toekomstige) financieringen.
  • Vaste leasetermijnen en kosten, welke zijn afgestemd op zowel de economische levensduur van het object als de met het object te genereren inkomsten of te realiseren besparingen. Hierdoor zijn de kosten van het object makkelijker te vergelijken met de opbrengsten of besparingen van het object. Tevens heeft de lessee hierdoor een beter zicht op de winstgevendheid van het object.
  • Mogelijke slottermijn, waardoor de maandtermijnen op een lager niveau komen te liggen.

Financial lease met pandrecht

Naast huurkoop zien wij ook regelmatig een geldlening in combinatie met een bezitloos pandrecht aangeduid worden als financial lease. De geldlening heeft vaak een looptijd die afgestemd is op de economische levensduur van het object en de maandtermijnen, die zowel de aflossing als de rente omvatten, zijn gelijk gedurende de gehele looptijd. Naast deze geldlening wordt dan een bezitloos pandrecht overeengekomen. De kredietnemer wordt meteen eigenaar en in plaats van het eigendomsvoorbehoud wordt nu een pandrecht gevestigd ten gunste van de kredietverlener. Een dergelijk pandrecht is een zogenaamd beperkt (zekerheids-)recht. Dit zekerheidsrecht volstaat meestal als de kredietgever alleen maar zekerheid wil hebben voor de terugbetaling van zijn krediet. Een pandrecht volstaat niet als de kredietgever meer belangen heeft bij het object. Hierbij moet dan gedacht worden aan fiscale overwegingen, het internationale gebruik (bijvoorbeeld een hijskraan die internationaal verhuurd wordt) of mogelijkheid tot securitisatie als onderdeel van een portefeuille.

Het belangrijkste verschil tussen huurkoop en een geldlening met een pandrecht is dus het moment van eigendomsovergang. Bij huurkoop gaat het eigendom aan het einde over en bij een financial lease (geldlening) gaat het eigendom meteen over of is de kredietnemer al eigenaar. Daarnaast is het zo dat bij huurkoop veel dwingend rechtelijke bepalingen bestaan terwijl geldlening en pandrecht minder strikte wettelijke bepalingen kennen.

Wist je dat

Bij huur zien we dat de huurder vaak de keuze heeft uit een aantal vergelijkbare onroerende goederen of verschillende beschikbare auto’s. Bij lease zien wij dat het object afgestemd is op de wensen en behoeften van de huurder of lessee.

Lees meer over huur en huurkoop

Share This