Selecteer een pagina

Leasing financiert de energie-transitie

Leasing financiert de energie-transitie

Vanwege de Akkoorden van Parijs en de EU-Green Deal kijken Nederlandse bedrijven aan tegen een gigantische investeringsbehoefte, in relatie tot de energietransitie in de brede zin. Als gevolg van het drastisch verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen en de navenante groei van elektrische aandrijving, ontstaat een enorme vervangingsmarkt voor kapitaalgoederen. Deze transitie zal plaatsvinden over meerdere jaren, zelfs decennia, maar toch is er sprake van urgentie. Zo wordt gekeken naar de bouwsector, een belangrijke sector voor leasing met een veelheid aan bouwgerelateerde objecten. Niet alleen omwille van het uitsluiten van dieselmotoren in de aandrijving, maar ook omwille van milieunormen inzake uitstoot van stikstof en fijnstof, worden aannemers nu al aangespoord de emissies op de bouwplaats te beperken. Hiervoor worden door de overheid subsidies toegekend, die nodig zijn om de meerkosten van het ‘schonere’ object te kunnen dragen. Maar het is duidelijk dat opdrachtgevers, zowel publieke als Rijkswaterstaat, Gemeentes, Woningbouwcorporaties en andere publieke organen, als private opdrachtgevers eisen zullen stellen op het vlak van emissiebeperking. In de vergunningen voor bouwprojecten zal de emissieparagraaf van het allergrootste belang worden. Bouwondernemingen hebben dus geen andere keuze dan massaal te investeren in ‘duurzaam, emissie-arm of emissieloos’ bouwmaterieel. Hier zijn momenteel nog een groot aantal praktische problemen, al is het maar omdat de beschikbaarheid van dergelijk materieel vooralsnog beperkt is, nog even los van de betaalbaarheid ervan. Europa loopt voorop in de taakstelling inzake emissies, maar veel producenten en fabrikanten van bouwmaterieel zijn Aziatisch of Amerikaans. Het tempo van productontwikkeling is globaal, de toepassing van de objecten is lokaal, dat kan tot spanningen leiden.

Hetzelfde geldt voor de transportsector. De voorbije jaren hebben we al gezien dat de hele logistieke keten transformeert, denk aan de belevering in de stad – de zogenaamde last mile – die niet meer met grote vrachtwagens, maar met bestelwagens gebeurt, doorgaans elektrisch aangedreven. Die trend wordt verdergezet. In Nederland is transport en distributie een cruciale sector, die ongetwijfeld creatieve oplossingen zal bedenken om de logistieke ketens duurzamer en schoner te maken. Maar voorlopig is de dieselmotor nog steeds de dominante aandrijvingsmodus in het zwaar transport. De elektrisch aangedreven zware truck bestaat alleen nog maar in kleine aantallen. Dit wordt een enorme uitdaging.

In de markt van de bedrijfsmiddelen verwachten wij een inkorting van de normale investeringscycli in het kader van de energietransitie. Waar tot nu toe de technische en economische levensduur van belang was, spreken we straks van de ecologische levensduur van objecten. Hoe lang kun je een diesel aangedreven machine nog gebruiken, gelet de strengere emissienormen? Dit betekent dat een groot deel van het bestaande park versneld moet vervangen worden. Een alternatief is de ombouw van bestaande machines, de zogenaamde retrofit, maar ook dat vereist aanzienlijke investeringen en kan nauwelijks op grote schaal worden toegepast.

Als het gaat om kredietverlening is leasing bij uitstek geschikt om de behoefte in te vullen, juist omdat leasing dicht aanleunt bij het object waarin de onderneming wenst te investeren.

TIP: Hou jezelf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen bij fabrikanten. Het aanbod verandert snel!

Wist je dat?

Bedrijfsmiddelen goederen zijn die gebruikt worden in de onderneming en die niet zijn aangeschaft met het doel deze (meteen door) te verkopen, zoals: trucks en trailers?

Lees meer over bedrijfsmiddelen

Share This