Selecteer een pagina

6 december 2010 – De NVL heeft van de daartoe geboden gelegenheid gebruik gemaakt haar commentaar op de FASB/IASB voorstellen te geven. De vereniging heeft zich daarbij beperkt tot een vijftal punten, uitgaande van de veronderstelling dat Leaseurope alle overige vragen heeft beantwoord. Aan die antwoorden heeft de NVL zich gerefereerd.

Om het overzicht, maar ook het inzicht te bevorderen, pleit de NVL ervoor dat de nieuwe regelgeving een aparte rubriek in balans en resultatenrekening benoemt, waardoor de specifieke regels voor leasing ook separaat zichtbaar worden.

Verder pleit de NVL ervoor om opties of andere voorwaardelijke condities uit het contract niet als verplichting in de balans op te nemen. Of om het te zeggen in termen van de IASB reactie: ‘This will result in inflating the balance sheet with values that could possibly never materialize nor could lead to obligations to pay, wich is an undesired impact’.

De NVL verzet zich zeer tegen het niet toestaan van een renteberekening over de door de lessor in te nemen restwaardepositie. In de ogen van de vereniging kan het niet zo zijn dat de rentekosten die samenhangen met het in de boeken houden van een restwaardepositie, niet worden meegenomen. Het resultaat zou immers zijn dat er bij het uitoefenen van de koop- of verlengingsoptie, een opbrengst vrijvalt die niet logisch valt toe te rekenen aan het leasecontract.

Een heel belangrijk bezwaar – en daarin staat de NVL bepaald niet alleen – zijn de kosten die samenhangen met de implementatie van de voorgestelde regelgeving. De eisen die worden gesteld aan leasemaatschappijen om hun cliënten te informeren over de bestanddelen van de leaseovereenkomst, zullen naar verwachting aanzienlijk hoger zijn dan de veronderstelde voordelen van implementatie.

Tenslotte is de NVL bezorgd over mogelijke consequenties van de nieuwe regels voor de fiscale kwalificatie van de leaseovereenkomst, alsmede de gevolgen voor de kapitaalseisen van financiële instellingen in het kader van Basel III.

Een kopie van de NVL reactie is verkrijgbaar bij het secretariaat: info@nvl-lease.nl

Share This