Selecteer een pagina

Onder impuls van het Klimaatakkoord, het Schone Lucht Akkoord en de Aanpak Stikstof is een Routekaart opgesteld om emissies op de bouwwerf zoveel mogelijk te reduceren. Daarbij gaat het zowel om CO2-emissies, stikstof als fijnstof.

Om dat doel te bereiken is het noodzakelijk dat bouw- en werfmachines emissieloos worden. Dat kan door bestaande machines te voorzien van een andere aandrijving, de zogenaamde retrofit, of door volledig nieuwe machines in te zetten die emissieloos of -arm zijn. Fabrikanten zullen versneld moeten gaan innoveren om emissieloze machines op de markt te kunnen brengen en het huidige aanbod van bijvoorbeeld elektrisch aangedreven machines uit te breiden.

Het is ook duidelijk dat ondernemers in de bouw de komende jaren voor een forse investeringsinspanning staan.. Ter ondersteuning van de routekaart heeft de overheid een (eerste) enveloppe van 500 miljoen euro uitgetrokken die in de vorm van subsidies toegekend zullen worden aan marktpartijen. De toewijzing hiervan wordt op dit moment nader uitgewerkt. Eén van die partijen is Cumela, de brancheorganisatie voor groen, grond en infra, waarvan de Leden actief zijn in grondverzet, loonwerk, infrastructuur etc.

Leasing Nederland – NVL is eveneens betrokken bij de routekaart. Om de gigantische investeringen te kunnen doen, zullen bedrijven financiering nodig hebben. Een belangrijke hefboom is leasing omdat deze vorm van financiering objectgericht is en geen beslag legt op het werkkapitaal. De verwachting is dat leasegevers ook in hun acceptatiebeleid steeds meer de voorkeur zullen geven aan emissie-arme of emissieloze objecten, want die hebben de toekomst.

Share This