Selecteer een pagina

Amsterdam, 19 oktober 2015 – Op de Leaseurope Conventie in Cascais nabij Lissabon vorige week hebben experts aangegeven dat de langverwachte IFRS standaard ‘Leases’ in december gepubliceerd wordt. Een en ander hangt nog af van de IASB Board meeting die deze week plaatsvindt, en waarin een aantal kwesties moeten beslecht worden. De standaard ‘Leases’ gaat naar verwachting straks door het leven als ‘IFRS 16’, en zal vanaf 1 januari 2019 moeten toegepast worden. In hun analyse gaven experts aan dat de IASB enigszins tegemoet is gekomen aan de kritiek van de markt. De standaard is op onderdelen vereenvoudigd, onder meer door nog slechts één type leases te erkennen, met name van het type ‘financial’.

Tegelijk blijven er nog ernstige bezwaren tegen IFRS 16, met name het ontbreken van een heldere definitie: wanneer is er sprake van een ‘lease’ en wanneer is het een ‘dienst’? Hierdoor ontbreekt een objectieve richtlijn, maar wordt een nieuwe subjectiviteit in de beoordeling van een contract ingebouwd.

Verder blijft de complexiteitsgraad erg hoog, zelfs voor de contracten die uitgezonderd zijn van de regeling, zoals korte termijn leases en leasecontracten met een lage waarde. Betreurd wordt dat de FASB, de Amerikaanse tegenhanger van de IASB toch weer voor twee types leasing kiest, waardoor er feitelijk geen sprake is van één wereldwijde standaard. Tot slot werd aangegeven dat de business impact ernstig onderschat wordt, met name voor wat betreft de huurcontracten van vastgoed, die volgens de nieuwe regelgeving volledig op de balans moeten verantwoord worden (tegen de contante waarde van de huurstromen).

Na publicatie ligt de bal in het kamp van Europa, dat moet beoordelen of de standaard ‘in het Europees belang is’. Dat is allerminst zeker als men bedenkt dat de ‘oude’ regeling IAS17 heel goed werkte. Het voorstel van de IASB is zo enorm complex en kostbaar, brengt alle leases ‘on balance’, waar het alleen zou moeten gaan om grote leasecontracten, koppelt de waardering van contracten los van de werkelijke kasstromen en bouwt zoveel nieuwe subjectieve elementen dat men tot de conclusie moeten komen dat de voorbije tien jaar een gigantisch bouwwerk is neergezet waar niemand op zat te wachten.

Share This