Selecteer een pagina

Den Haag, 22 juni 2016 – De Wet Continuïteit Ondernemingen I – die de aanwijzing van een beoogd curator van een wettelijke grondslag voorziet – is goedgekeurd door een meerderheid van de Tweede Kamer. Deze wet maakt het mogelijk dat een beoogd curator vóór het faillissement in beslotenheid een (doorstart vanuit) faillissement voorbereid; een zogeheten pre-pack. De aanwijzing van een beoogd curator wordt al lange tijd in de praktijk toegepast door een meerderheid van de rechtbanken. Als gevolg van een aantal amendementen zijn een aantal aanpassingen meegenomen: de rechtbank verbindt aan de aanwijzing van de beoogd curator de voorwaarde dat de OR of Personeelsvertegenwoordiging wordt betrokken, tenzij het belang van de onderneming zich hiertegen verzet. Er moet steeds een vertegenwoordiger van de werknemers worden benoemd in de (voorlopige) commissie van schuldeisers. Zo er een OR/Personeelsvertegenwoordiging is, benoemt de rechtbank één van de leden van deze medezeggenschapsorganen. Ondernemingen behouden de statutaire en reglementaire vrijheid om via statuten of andere rechtsgeldige reglementen zelf te bepalen dat en op welke wijze de aandeelhouders moeten worden betrokken bij de stille voorbereiding van een faillissement.

Het last-minute ingediende amendement dat voorstelde ‘overgang van onderneming’ van toepassing te verklaren op een pre-packed doorstart en een doorstart met ‘gelieerde partijen’ is verworpen.

Ook de motie inzake ‘dat een schuldenaar en een potentiële koper altijd afspraken zouden moeten maken over de verplichtingen aan consumenten en dit niet over te laten aan onderhandelingen’, is verworpen.

Het gaat hier om WCO-I van de Herijking Faillissementswet. In principe volgen te zijner tijd nog extra bepalingen onder het kopje WCO-II en WCO-III.

Share This